imgface

Limba Română

LIMBA – CARTE DE NOBLEȚE A UNUI NEAM

V. Alecsandri

Disciplina Limba şi literatura română are un rol important în formarea personalităţii elevilor, în formarea unor deprinderi şi abilităţi necesare pentru a le asigura integrarea activă într-o societate bazată pe cunoaştere.

Pe parcursul anilor de școală, ei trebuie să-şi formeze, în primul rând, competenţele de comunicare indispensabile în lumea contemporană, pentru orice tip de activitate profesională: să se exprime corect, clar şi coerent în limba maternă, să asculte, să înţeleagă şi să producă mesaje orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare.

Profesorii de limba și literatura română din cadrul CM Limba și literatura română organizează sistematic activități în scopul antrenării elevilor, pentru că participare presupune creștere socio-culturală. În această ordine de idei, profesorul Adriana Holmacovschi a organizat o întâlnire de suflet cu scriitorul Vlad Zbârciog, în cadrul căreia elevii claselor a X-a au manifestat interes pentru viața / condiția scriitorului: perspective de percepere a lumii, rolul literaturii în societate și actualitatea lecturii.

Tradiţional, în Instituția Publică Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, la începutul semestrului II, se desfăşoară  Decada Limbii și Literaturii Române, care în acest an a coincis cu proiectul „O zi Altfel”.

În cadrul decadei, au avut loc mai multe activități / concursuri la nivel de liceu: recital, concurs de dicție, fiind încununate cu rezultate remarcabile ale participanților, elevi ai claselor de gimnaziu și liceu.

Membrii CM Limba și literatura română se încadrează activ în organizarea şi desfăşurarea diverselor activităţi, prin care  se urmărește implicarea elevilor întru dezvoltarea unui simţ lingvistic şi literar la un nivel înalt. Or, s-a demonstrat că activităţile extraşcolare, la care elevii participă cu interes, le dezvoltă orizontul de cunoaştere şi potenţialul creativ, le formează interesul pentru lectură, pentru literatură, le cultivă gustul estetic, abilități de analiză și interpretare.

Promovând aceste competențe, elevi din cadrul IPLT „Nicolae Iorga” au fost implicați în cadrul concursului municipal „Bătălia cărților. Astfel, Laureat în secțiunea cel mai creativ cititor a fost nominalizată Dobre Andreea, eleva clasei a XI-a A.

Elevele clasei a XI-a B, Palade Diana și Sava Ana-Maria, membre ale echipei învingătoare, sectorul Botanica, la ringul intelectual din cadrul concursului  „Chișinăul citește, au fost premiate cu diplomă pentru răspunsuri ample, convingătoare, ingenioase în baza cărții „Grădina de sticlă” de Tatiana Țîbuleac.

Dezideratele învăţământului formativ oferă elevului posibilitatea de a-şi dezvolta facultăţile creative. În acest mod, procesul educaţional obţine viabilitate, reuşită, iar elevul, performanţele dorite, ghidându-l spre realizări creative. Aici, urmează a fi remarcat concursul municipal „Din dragoste de țară și de grai”, ediția consacrată scriitorului Mihai Eminescu. În cadrul maratonului literar-muzical, elevii claselor a III-a (profesor Galina Matcovschi) și a V-VIII-a (profesori Victoria Teut, Oxana Cotelea, Dina Medinschi) au obținut locul I, etapa  sector; iar elevii claselor a  IX-a și a  XI -a (profesor Stella Vîrlan )  –  locul II.

Activitatea extracurriculară  contribuie la descoperirea şi stimularea talentelor şi  aptitudinilor elevilor, la cultivarea interesului, la dezvoltarea deprinderilor de a comunica eficient,  de a elabora creaţii originale. În cadrul activităților extrașcolare organizate la nivel de comisie metodică, elevii explorează, reconstituie, redescoperă, formulează concluzii, asimilează adevărul prin eforturi proprii, transformându-se treptat în gânditori creativi.

Pentru dezvoltarea multilaterală a elevilor, cultivarea gustului estetic, conştientizarea şi cunoaşterea valorilor cultural-artistice, cadrele didactice, CM Limba și literatura română, anual, organizează şi desfăşoară diverse activităţi. Or, ... instruirea este un proces continuu care implică TOȚI actanții.

 

Cotelea Oxana,

profesor de limba și literatura română,

 grad didactic doi,

Șeful Comisiei Metodice